طراحی لیبل روغن موتور DAF
طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر
طراحی لیبل و جعبه شربت سرفه -IVY
طراحی جعبه و لیبل شربت ایوی
طراحی لیبل ترشیجات درسا
طراحی لیبل محصولات غذایی درسا