طراحی لیبل ترشیجات درسا

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
محصولا غذایی درسا
محصولات غذایی
لیبل

طراحی لیبل ترشیجات درسا

لیبل‌های محصولا غذایی درسا به سفارش شرکت ایرانی Mannor واقع در انگلستان طراحی و آماده شده است این محصولات در ایران تهیه و بسته بندی می گردد.