طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر
طراحی لیبل و جعبه شربت سرفه -IVY
طراحی جعبه و لیبل شربت ایوی
طراحی کاتالوگ نیترولینگوال
طراحی جعبه و تیوب ارکژل
طراحی کاتالوگ فیبروین