طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر
طراحی جعبه و تیوب آزلادرم
طراحی لیبل و جعبه شربت سرفه -IVY
طراحی کاتالوگ M2Beaute
طراحی جعبه و لیبل شربت ایوی
طراحی کاتالوگ نیترولینگوال
طراحی جعبه و تیوب ارکژل
طراحی جعبه و لیبل A2Z
طراحی کاتالوگ کورتنما
طراحی کاتالوگ فیبروین