طراحی لیبل محصولات غذایی درسا

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
محصولا غذایی درسا
محصولات غذایی
لیبل

طراحی لیبل محصولات غذایی درسا

لیبل‌های محصولا غذایی درسا به سفارش شرکت ایرانی Mannor واقع در انگلستان طراحی و آماده شده است این محصولات در ایتالیا تهیه و بسته بندی می گردد.