طراحی لیبل روغن موتور DAF

نام برند
زمینه فعالیت
نوع پروژه
پاسارگاد
تولید روغن موتور
طراحی لیبل IML