طراحی لیبل تیوب و جعبه دیلفیشر
طراحی جعبه و تیوب آزلادرم
طراحی لیبل و جعبه شربت سرفه -IVY
طراحی جعبه و تیوب ارکژل